תקנים ממשלתיים

תקנים ממשלתיים

הצעה לתיקונים לתקני חשבונאות ממשלתיים - 2015

| 22.11.2015
לתגובות הציבור עד 15 בדצמבר 2015
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 32

| 26.02.2015
הסדרי זיכיון למתן שירות: המעניק
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 12 (מעודכן 2014)

| 26.02.2015
מלאי
קרא עוד

הבהרה לתיקון בתקן חשבונאות ממשלתי מספר 3

| 11.02.2014
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 31

| 11.02.2014
נכסים בלתי מוחשיים
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 17 (מעודכן 2014)

| 11.02.2014
רכוש קבוע
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 4 (מעודכן 2014)

| 11.02.2014
השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתית מספר 26 - ירידת ערך נכסים מניבי - מזומנים

| 30.07.2012
קרא עוד

תיקונים לתקני חשבונאות ממשלתיים

| 25.08.2011
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 24

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 23

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 21

| 13.05.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 20

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 19

| 04.03.2013
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 18

| 13.05.2010
דיווח מגזרי
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 16

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 14

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 13

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 11

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 9

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 8

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 7

| 16.09.2010
מעודכן 2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 6

| 12.01.2011
מעודכן 2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 3

| 16.09.2010
מעודכן 2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 2

| 04.03.2010
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מס' 1

| 21.06.2010
קרא עוד