תגובת הלשכה לטיוטת עיגון הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל

תגובת הלשכה לטיוטת עיגון הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה