תגובת הלשכה לטיוטת הארכת הנחיית הגילוי בדבר הצגה מחדש של דוחות כספיים

תגובת הלשכה לטיוטת הארכת הנחיית הגילוי בדבר הצגה מחדש של דוחות כספיים