כללים להחזר אגרת בחינה

כללים להחזר אגרת בחינה

 ככלל, ולנוכח העובדה כי בגין רישום נבחנים לבחינות ‘חשב שכר בכיר’, מתחייבת לשכת רואי חשבון בישראל לשאת בהוצאות כגון שכירת אולמות, משגיחים וכו’, יתאפשר החזר כספי אגרה, חלקי או מלא, למועמד ששילם עבור השתתפות בבחינה ולא השתתף בה, וזאת בהתאם לכללים שלהלן:

 

 

 

 הסיבה בגינה נדרש החזר אגרת בחינה

 

 מועד הגשת הבקשה

 

 אסמכתאות ותנאים

 

 הניכוי מסכום האגרה

 בקשת החזר ללא כל נימוק  עד עשרה ימים טרם מועד הבחינה הרלוונטית  אין צורך באסמכתאות האגרה תוחזר, בניכוי 5%
 בקשת החזר ללא כל נימוק  בתוך עשרה ימים טרם מועד הבחינה הרלוונטית, לרבות יום הבחינה עצמו  אין צורך באסמכתאות האגרה תוחזר, בניכוי 25%
 בקשת החזר בגין אשפוז, מילואים, או פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה  בתוך שלושים ימים לאחר מועד הבחינה הרלוונטית

לעניין אשפוז
אישור רשמי ממוסד רפואי על אשפוז של הנבחן ביום הבחינה או אשפוז שארע באחד משלושת הימים שקדמו לבחינה לעניין שירות מילואים -אישור על שירות מילואים ביום הבחינה או שירות באחד משלושת הימים שקדמו לבחינה

לעניין פטירת קרוב
אישור רשמי על פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שארעה במהלך שלושת השבועות שקדמו למועד הבחינה

 האגרה תוחזר במלואה
 בקשת החזר עקב אי עמידה בהצלחה בבחינה המסכמת בקורס חשבי שכר      תשמר הזכות לממש את כספי האגרה במועד עתידי

 

את הבקשות והאסמכתאות יש להפנות לכתובת הדוא”ל: shlomit@icpas.org.il